TK Palvelut 2010

Teknisen Kaupan palveluiden yleiset toimitusehdot

TK Palvelut 2010


1. SOVELTAMISALA

Näitä yleisiä toimitusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet.


2. MÄÄRITELMÄT

”Dokumentaatio” tarkoittaa Palvelun suorittamisen yhteydessä tai sen seurauksena syntyneitä suunnitelmia, asiakirjoja, ohjelmistoja ja muuta aineistoa.

”Ennakkotyö” on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

"Hinta" tarkoittaa Sopimuksessa määritettyä maksua, jonka Tilaaja maksaa Toimittajalle korvauksena Palvelun toimittamisesta.

”Kirjallinen Ilmoitus” on Osapuolen toimittama ja toiselle Osapuolelle saapunut asiakirja tai kirjeitse, telefaksilla, sähköpostilla tai muulla Osapuolten sopimalla tavalla annettu ilmoitus sekä Osapuolten allekirjoittama tai hyväksymä pöytäkirja.

"O apuolet" tarkoittaa Toimittajaa ja Tilaajaa yhdessä, "Osapuoli" viittaa joko Toimittajaan tai Tilaajan erikseen.

"Palvelu" tarkoittaa Sopimuksessa määriteltyä yhtä tai useampaa palvelua tai sen osaa, jonka Toimittaja toimittaa Tilaajalle Sopimuksen ja näiden yleisten toimitusehtojen mukaisesti. Palvelun yhteydessä toimitettaviin materiaaleihin, osiin tai komponentteihin sovelletaan näitä ehtoja, ellei kirjallisesti muuta sovita.

"Palveluhenkilöstö" tarkoittaa Toimittajan ja tämän aliurakoitsijan työntekijöitä ja muita edustajia, jotka osallistuvat Palvelujen suorittamiseen.

"Palvelukuvaus" tarkoittaa Sopimuksessa tai sen liitteenä olevaa kirjallista kuvausta/selvitystä Palvelusta ja sen laadusta jne.

”Piilevä Virhe” tarkoittaa virhettä, jota ei ole havaittu Palvelun vastaanottotarkastuksessa.

"Sopimus" tarkoittaa Osapuolten välillä solmittua kirjallista Palvelujen toimitussopimusta. Sopimukseen sisältyvät mahdolliset liitteet sekä sovitut muutokset ja lisäykset näihin yleisiin toimitusehtoihin. Mikäli erillistä kirjallista Sopimusta ei solmita Sopimus syntyy, kun Tilaus vastaa Tarjousta tai Toimittaja on vahvistanut Tilauksen

"Sopimuskausi" tarkoittaa Sopimuksessa määritettyä Sopimuksen voimassaoloaikaa.

”Tarjous” tarkoittaa Toimittajan Tilaajalle antamaa joko kirjallista tai suullista Palvelun sisältöä ja hintaa koskevaa tarjousta.

"Tilaaja" tarkoittaa yritystä, joka hankkii Palvelun Toimittajalta.

”Tilaus” tarkoittaa Tilaajan Toimittajalle antamaa joko kirjallista tai suullista hyväksyntää Tarjoukseen.

"Toimittaja" tarkoittaa Palvelun suorittajaa.

”Työympäristö” tarkoittaa tilaa, jossa Palveluhenkilöstö suorittaa Palvelun.


3. ENNAKKOTYÖ

Osapuolet sopivat mahdollisesta Ennakkotyöstä, sen sisällöstä ja hinnasta erikseen kirjallisesti.


4. TARJOUS

Toimittajan Tarjous on voimassa Tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu, on se 30 päivää Tarjouksen päiväyksestä.

Tarjous ja siihen liittyvät piirustukset, tekniset asiakirjat ja muut tekniset tiedot sekä niihin liittyvät oikeudet ovat Toimittajan omaisuutta. Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta käyttää niitä Toimittajan vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmannelle osapuolelle tai käyttää hyväkseen tarjoukseen sisältyviä räätälöityjä teknisiä ratkaisuja.


5. SOPIMUKSEN KOHDE

Sopimuksen kohteena oleva Palvelu on määritelty Sopimuksessa.


6. DOKUMENTAATIO

Toimittajan on viimeistään Palvelun valmistuttua luovutettava veloituksetta Tilaajalle luovutettavaksi sovittu Dokumentaatio.


7. PALVELUN EDELLYTYKSET

Tilaaja on velvollinen saattamaan Työympäristön sellaiseen kuntoon, että Palvelut on mahdollista suorittaa sovittuna aikana. Toimittajalla on oikeus yhteisesti sovittavana ajankohtana tarkastaa Työympäristö ennen sovittua toimitusajankohtaa. Tilaajan on ilmoitettava Toimittajalle välittömästi mahdollisesta viivästyksestä Työympäristön kuntoon saattamisessa sekä korvattava Toimittajalle viivästymisestä aiheutuvat välittömät kustannukset.

Tilaajan on varmistettava, että Toimittajalla on pääsy Työympäristöön. Palvelut toimitetaan Tilaajan kussakin toimipaikassa sovellettavan normaalin työajan puitteissa, ellei Sopimuksessa toisin ole sovittu

Tilaajan on pidettävä saatavilla tekniset asiakirjat (esim. piirustukset, kuvaukset, kaaviot ja ohjeet), jotka hänellä on hallussaan ja joita tarvitaan sovitun Palvelun suorittamiseksi. Tilaajan on myös pidettävä saatavilla laitteiston käyttö- ja huoltokirja. Piirustukset ja tekniset asiakirjat, jotka Osapuolet ovat ennen sopimuksen tekemistä tai sen jälkeen toisilleen luovuttaneet, ovat luovuttajan omaisuutta. Saamiaan piirustuksia, teknisiä asiakirjoja tai muita teknisiä tietoja ei Osapuoli saa luovuttajan suostumuksetta käyttää muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon ne on luovutettu. Luovuttajan suostumuksetta niitä ei saa käyttää, kopioida tai muuten jäljentää eikä luovuttamalla tai muulla tavalla antaa niistä tietoja kolmannelle osapuolelle.

Tilaajan on veloituksetta varattava Työympäristöön tai sen läheisyyteen Palveluhenkilöstölle tyydyttävät pukeutumis-, peseytymis- ja ruokailutilat. Tilaaja vastaa matkakustannuksista. Matka-ajasta veloitetaan erikseen.

Palvelun suorittamisen aikana Tilaajalla ei ole ilman Toimittajan suostumusta oikeutta käyttää Palvelun kohteena olevaa tuotetta tai laitteistoa.


8. TYÖTURVALLISUUS

Tilaaja vastaa Työympäristöstä ja huolehtii siitä, ettei Toimittajan henkilöstölle aiheudu palvelun suorittamisesta terveyden- tai vahingonvaaraa.

Tilaajan on selvitettävä Toimittajan Palveluhenkilöstölle Työympäristön sekä työkalujensa ja kalustonsa käytön mahdolliset vaaratekijät.

Toimittajan on selvitettävä Tilaajalle Palvelun erityiset vaaratekijät. Toimittaja voi vaatia Tilaajaa ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin vahinkojen torjumiseksi ennakolta.

Tilaaja vastaa siitä, että Palvelu suoritetaan olosuhteissa, jotka ovat Työympäristössä voimassa olevien työoloja koskevien säännösten mukaiset. Tilaajan on tiedotettava kirjallisesti Toimittajalle Työympäristössä työskenteleviä koskevista turvamääräyksistä.


9. TOIMITUSAIKA JA VIIVÄSTYS

Palvelut suoritetaan sovitun toimitusajan mukaisesti. Toimittajan todetessa, ettei hän pysty suorittamaan Palvelua sovittuun aikaan tai että Palvelun suorittaminen hänestä johtuvasta syystä viivästyy, hänen tulee ilmoittaa siitä välittömästi Tilaajalle kirjallisesti. Mikäli Palvelun suorittaminen viivästyy Toimittajasta johtuvista syistä Sopimuksen mukaisista tai muista asetetuista ja yhteisesti hyväksytyistä aikatauluista, Toimittaja on velvollinen suorittamaan Tilaajalle viivästyssakkoa 0,5 % myöhästyneen Palvelun Hinnasta kultakin päättyvältä täydeltä viikolta, kuitenkin enintään 7,5 % myöhästyneen Palvelun Hinnasta. Viivästyssakko on ainoa seuraamus viivästyksestä.

Ellei muuta ole sovittu, suoritetaan Palvelun valmistuttua vastaanottotarkastus, jossa todetaan Palvelun sopimuksenmukaisuus. Vastaanottotarkastus suoritetaan Toimittajan johdolla ja Tilaajalle varataan mahdollisuus olla läsnä. Toimittajan on pidettävä vastaanottotarkastuksesta pöytäkirjaa, joka on annettava Tilaajalle, jolloin Palvelu katsotaan luovutetuksi.

Palvelun katsotaan olevan valmis, kun Tilaaja on ottanut Palvelun tuotokset käyttöön tai vastaanottotarkastus on suoritettu ilman Osapuolten tekemiä huomautuksia. Tilaaja ei saa ottaa Palvelun tuotoksia tai sen osaa käyttöön ennen luovutusta. Mikäli Palvelun tuotokset tai sen osa, ilman Toimittajan kirjallisella ilmoituksella antamaa suostumusta otetaan käyttöön, katsotaan Palvelu luovutetuksi ja hyväksyttävästi suoritetuksi eikä vastaanottotarkastusta tällöin tarvitse suorittaa.


10. HINNAT JA MAKSUEHDOT

Tilaaja on velvollinen maksamaan Sopimuksessa sovitun Hinnan. Ellei Palvelulle ole sovittu Sopimuksessa tai muutoin Hintaa, noudatetaan Toimittajan tilaushetkellä voimassa olleen hinnaston mukaista Hintaa.

Toimittaja laskuttaa aikaveloitteiset maksut kuukausittain jälkikäteen ja muut Palvelun suorittamiseen perustuvat maksut kyseisen Palvelun osan luovutuksen jälkeen. Arvonlisävero lisätään hintoihin kulloinkin voimassaolevien säännösten mukaisesti.

Mikäli Palveluun kuuluvia töitä tehdään Tilaajan tilauksesta Toimittajan normaalin työajan ulkopuolella, Toimittajalla on oikeus veloittaa voimassa olevan hinnastonsa mukaiset lisät.

Ellei maksuehdosta ole toisin sovittu, maksuaika määräytyy Toimittajan yleisesti käyttämän maksuehdon mukaan. Maksun viivästyessä peritään viivästyskorkoa Toimittajan kulloinkin soveltaman korkokannan mukaisesti laskun mukaisesta eräpäivästä lukien. Toimittajalla on lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut

Mikäli Hintaa ei makseta laskun eräpäivänä, eikä tämä johdu Toimittajasta, Toimittajalla on oikeus pidättyä Palvelun suorittamisesta, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu tai hyväksyttävä vakuus annettu. Toimittajalla on oikeus pidättäytyä Palvelun suorittamisesta myös silloin, kun Tilaajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että Tilaajan maksusuoritus tulee viivästymään oleellisesti.

Muissa kuin kertaluontoisissa Sopimuksissa Toimittaja pidättää itsellään oikeuden hintojen tarkistukseen ilmoittamalla siitä kirjallisesti Tilaajalle 30 kalenteripäivää ennen hintojen muutoksen astumista voimaan.


11. VAKUUDET

Mahdollisista vakuuksista sovitaan erikseen.


12. VIRHEVASTUU

Palvelussa on virhe, ellei Palvelu vastaa sitä, mitä Sopimuksessa on sovittu.

Virhevastuu ei kata normaalia kulumista, eikä Tilaajan tai kolmannen osapuolen toiminnasta aiheutuvaa vahinkoa.

Tilaajan on ilmoitettava Piilevästä Virheestä Toimittajalle 3 työpäivän kuluessa sen havaitsemisesta.

Toimittajan virhevastuu on 3 kuukautta Palvelun luovutuksesta. Toimittajan virhevastuu käsittää Palvelun uudelleen suorittamisen tai korjaamisen taikka Toimittajan harkinnan mukaan maksetun Hinnan palauttamisen Tilaajalle. Tässä lueteltu virhevastuu on ainoa seuraamus Palvelussa olleesta virheestä.


13. VASTUU VAHINGOSTA

Toimittaja vastaa aiheuttamastaan välittömästä vahingosta korkeintaan Palvelun myyntihintaan saakka.


14. VÄLILLISET VAHINGOT

Osapuolet eivät ole velvollisia korvaamaan toisilleen aiheutuneita välillisiä vahinkoja kuten tuotantotappiota, saamatta jäänyttä voittoa tai muuta taloudellista seurannaisvahinkoa.


15. OMISTUSOIKEUS JA VAARANVASTUU

Omistusoikeus Palvelun tuotokseen siirtyy Tilaajalle, kun sen Hinta on kokonaisuudessaan maksettu Toimittajalle.

Vaaranvastuu Palvelun tuotokseen siirtyy Tilaajalle sitä mukaa kuin Palvelun tuotos on luovutettu.


16. VAKUUTUKSET

Toimittajalla on oltava Sopimuksen tai Tilauksen mukaista toimintaa koskeva toiminnan vastuuvakuutus.

Toimittaja vastaa omasta ja Palveluhenkilöstön Palvelun suorittamisessa käyttämästään omaisuudesta, sekä kyseisen omaisuuden vakuuttamisesta sopimussuhteen aikana.


17. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

Tätä Sopimusta ja sen liitteitä voidaan muuttaa vain Osapuolten välisellä kirjallisella sopimuksella.


18. ALIHANKINTA

Toimittajalla on oikeus käyttää alihankkijaa suorittaessaan Palveluaan. Alihankkijan käyttämisestä on aina ilmoitettava Tilaajalle etukäteen. Toimittaja vastaa alihankkijoiden toimista kuten omistaan.


19. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA IRTISANOMINEN

Sopimus on voimassa toistaiseksi kolmen (3) kuukauden molemminpuolisella irtisanomisajalla, ellei Palvelun luonteesta kertaluontoisena palveluna muuta johdu. Irtisanominen on tehtävä Kirjallisella Ilmoituksella. Irtisanomisaika lasketaan sen kuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana Sopimus on irtisanottu.


20. SOPIMUKSEN PURKAMINEN

Osapuolella on oikeus purkaa Sopimus, jos toinen Osapuoli oleellisesti rikkoo sopimusehtoja eikä ensin mainitun Osapuolen kirjallisesti asettaman kohtuullisen, kuitenkin vähintään kolmenkymmenen (30) päivän määräajan kuluessa ole korjannut sopimusrikkomustaan.


21. PALVELUDOKUMENTOINTIVELVOLLISUUS

Toimittajalla on dokumentointivelvollisuus Palvelun suorittamisesta.


22. TEOLLISOIKEUDET/IMMATERIAALIOIKEUDET

Tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet Palvelun tuotokseen sekä siihen tehtyihin muutoksiin kuuluvat Toimittajalle.


23. SALASSAPITO

Molemmat Osapuolet ovat velvollisia pitämään salassa kaikki Sopimuksen voimassaoloaikana toisiltaan luottamuksellisina saamansa tiedot ja sitoutuvat sekä Sopimuksen voimassaoloaikana että sen päättymisen jälkeen olemaan hyväksikäyttämättä niitä tai ilmaisematta niitä ulkopuolisille.

Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske aineistoa ja tietoa,

(a) joka on yleisesti saatavilla taikka muuten julkista tai

(b) jonka Osapuoli on saanut kolmannelta Osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta tai

(c) joka oli vastaanottavan Osapuolen hallussa ilman niitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen niiden saamista toiselta Osapuolelta tai

(d) jonka Osapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä toiselta Osapuolelta saamaansa aineistoa tai tietoa.


24. SOPIMUKSEN SIIRTO

Osapuolilla ei ole oikeutta siirtää tätä Sopimusta osaksikaan ilman toisen Osapuolen kirjallista suostumusta. Toimittajalla on kuitenkin oikeus siirtää tähän sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle Osapuolelle.


25. SOPIMUSASIAKIRJOJEN PÄTEVYYSJÄRJESTYS

Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys ristiriitatilanteissa, ellei muuta ole sovittu, on:

1. Sopimus

2. Sopimuksen liitteet numerojärjestyksessä

3. Tarjous

4. Teknisen Kaupan palveluiden yleiset toimitusehdot TK Palvelut 2010


26. YLIVOIMAINEN ESTE

Ylivoimaisia esteitä ovat sota, kapina, luonnonmullistus, yleinen energianjakelun keskeytyminen, tulipalo, lakko tai saarto (jota osapuoli ei ole aiheuttanut), tai muu yhtä merkittävä tai epätavallinen, ennakoimaton syy, jonka vaikutusta Osapuoli ei voi kohtuudella välttää tai joka ei johdu ylivoimaiseen esteeseen vetoavasta Osapuolesta. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna Osapuolelle siitä koituvaan etuun, Osapuoli ei ole velvollinen täyttämään Sopimusta

Osapuolen on ilmoitettava kirjallisesti toiselle Osapuoleen ylivoimaisesta esteestä välittömästi siitä tiedon saatuaan sekä arvioitava ylivoimaisen esteen todennäköinen kesto ja sen vaikutus Sopimuksen mukaisten velvoitteiden suorittamiseen. Osapuolen on myös välittömästi ilmoitettava toiselle Osapuolelle kirjallisesti ylivoimaisen esteen lakkaamisesta.

Ylivoimaisen esteen jatkuessa vähintään 6 kuukautta molemmilla Osapuolilla on oikeus purkaa Sopimus päättymään välittömästi. Osapuoli ei ole tällöin velvollinen korvaamaan toiselle Osapuolelle Sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa.


27. SOVELLETTAVA LAKI, ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Toimittajan ja Tilaajan väliseen sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Osapuolten välisin neuvotteluin. Ellei toisin ole sovittu, riidat ratkaistaan välimiesmenettelyssä yhden välimiehen toimesta. Välimiehen asettaa Keskuskauppakamarin välityslautakunta ja välimiesmenettelyssä noudatetaan tämän lautakunnan sääntöjä.

Toimittajalla on kuitenkin aina oikeus vaatia kauppaan perustuvaa erääntynyttä saatavaansa Toimittajan kotipaikan alioikeudessa. Tähän sopimukseen noudatetaan Suomen lakia.© 2010 Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys ry - www.tekninen.fi

Lataa .pdf-tiedostona

Pyydä tarjous tai kysy lisätietoa

×